© 2019 All Rights Reserved

  • مدرسة العائلة المقدسة للتعليم الخاص - الناصرة
  • בית ספר המשפחה הקדושה לחינוך המיוחד – נצרת
  • Holy Family School For Special Education – Nazareth
  • Scuola Sacra Famiglia - Nazareth

השירות הסוציאלים

תפקיד העובד הסוציאלי בבית הספר
מתן מידע מפורט למשפחות על המסגרת והשירותים שהיא מעניקה, על מנת לאפשר להם לבחור את המיטב עבור ילדיהם .
קבלת המשפחה והילד ביומם הראשון בבית הספר, בנוסף ללוי ותמיכה בתהליך השתלבותו בה.
מתן הסבר למשפחות על הזכויות שמוענקים להם והפנייתם לגורמים המקצועיים .
יצירת קשר ותיאום בין בית הספר לבין המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית ועם גורמי חוץ אחרים שבתחום אחריותו, בהסכמת ההורים.
חוליה מקשרת בין המשפחה לבין הצוות המטפל בבית הספר בכל הנוגע לילדיהם. בנוסף הוא יוזם ישיבות צוות רב מקצועיות בשיתוף ההורים לדיון בנושאים מגוונים אודות ילדיהם .
ניהול יומן רישום שוטף עבור כל תלמיד .
הדרכה פרטנית וקבוצתית למשפחות בנושאיים מגוונים ( חינוך לחיי משפחה וחינוך מיני, התנהגות מאתגרת, התמודדות בחיי היומיום והשתלבות בקהילה ) .
אוזן קשבת לכל תלמידה ותלמיד בבית הספר ולצוות החינוכי טיפולי .
הכנה לתלמידים ומשפחותיהם לסיום שהותם בבית הספר ועזרה להשתלבותם במסגרות המשך.