© 2019 All Rights Reserved

  • مدرسة العائلة المقدسة للتعليم الخاص - الناصرة
  • בית ספר המשפחה הקדושה לחינוך המיוחד – נצרת
  • Holy Family School For Special Education – Nazareth
  • Scuola Sacra Famiglia - Nazareth

אומנות

האומנות היא שם כולל לפעילויות האנושיות שאינן נעשות ע”פ תבניות פעולה קבועות, מחייבות ומוגדרות מראש, אלא נתונות לשיקול דעתו של האמן ומתבססות על כישרונו המיוחד.
עיסוקה הקלאסי של אומנות הוא יצירה וחיקוי ע”י טכניקות שונות.
דרגת המגבלה הפיזית ו/או השכלית אינה מגבילה את החניך בהיותו שותף פעיל ביצירה ובפיתוח מיומנויות האומנות .
המטרה הינה השגה והרחבת כישרונותיו של החניך ע”י פיתוח רכישת מיומנויות מוטוריות בסיסיות, פיתוח דימוי עצמי, פיתוח הבנת מושגים בסיסיים, והעלאת העידוד והמודעות ליצירה בכל דרך .